เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

เมืองไทย เอ็กตร้า เซฟวิ่ง 15/5

ไม่ต้องกังวลกับผลตอบแทน แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะลดลง ได้รับความคุ้มครองชีวิต เป็นมรดกให้คนที่คุณรัก เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
ไม่ต้องกังวลกับผลตอบแทน แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะลดลง
เมืองไทยประกันชีวิต
ได้รับความคุ้มครองชีวิต เป็นมรดกให้คนที่คุณรัก
เมืองไทยประกันชีวิต
สามารถเลือกรับความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรงต่างๆ*
เมืองไทยประกันชีวิต
เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย
อายุ 30 วัน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
150,000 บาท
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย
15 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
อัตราเบี้ยประกันภัย
คงที่ตลอดสัญญา
การตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ผลประโยชน์

เมืองไทยประกันชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม