เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

ดี คิดส์

เพราะวัยเด็กคือจุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่สำคัญ มอบความคุ้มครองเรื่องสุขภาพให้ลูกน้อยตั้งแต่เริ่มต้น เพิ่มความอุ่นใจให้พ่อแม่ยามลูกเจ็บป่วย
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
ดี คิดส์ ช่วยจ่ายส่วนเกิน
ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลกรณีแอดมิดเหมาจ่ายในวงเงินเดียว สูงสุดถึง 5 ล้านบาท (1) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
เมืองไทยประกันชีวิต
ดี คิดส์ คุ้มครองตั้งแต่วัยเด็ก
รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน-10 ปี
เมืองไทยประกันชีวิต
ดี คิดส์ ดูแลกันไปยาวๆ
ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
สุขภาพของลูกน้อยสำคัญ จำเป็นต้องวางแผน ดูแลตั้งแต่วัยเริ่มต้นด้วยโครงการ ดี คิดส์ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองเรื่องสุขภาพของลูกน้อย พร้อมช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลด้วยความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายในวงเงินเดียว มอบความคุ้มครองให้ลูกน้อยตั้งแต่วัยเด็กและดูแลกันไปยาวๆ พ่อแม่ก็วางใจ และคลายกังวลยามลูกน้อยเจ็บป่วย

ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาเอาประกันภัย
สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ตารางความคุ้มครองโดยย่อ

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง หลังจากหักความรับผิดส่วนแรก ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง (ถ้ามี) แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง

เมืองไทยประกันชีวิต

หมายเหตุ

การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้ง หรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาล แต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

จำนวนที่จ่ายจริง หมายถึง ค่าใช้จ่ายหลังจากหักการชดใช้ที่ได้รับมาแล้ว จากสวัสดิการของรัฐ สวัสดิการอื่น และ/หรือ กรมธรรม์อื่นไม่ว่าจะทำไว้กับบริษัทใด

สิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง (Convertible Option)

ทางเลือกปรับ ลด ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่ สามารถตัดสินใจใช้สิทธิ์ได้ในช่วงอายุ 55 -65 ปี ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย