เมืองไทยประกันชีวิต แฮปปี้ ไลฟ์ พลัส

1971 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันชีวิตและเงินออม Home

เมืองไทยประกันชีวิต แฮปปี้ ไลฟ์ พลัส
มีเงินจ่ายคืนทุกรอบ 3 ปี กรมธรรม์

ผลประโยชน์คุ้มค่า
รับเงินครบกำหนดสัญญา 140%*
คุ้มครองชีวิต รับความคุ้มครองชีวิต สูงถึง 165%*
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 21 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

  • รายปี
  • ราย 6 เดือน
  • ราย 3 เดือน
  • รายเดือน


การตรวจสุขภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
*เป็น % ของจำนวนเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
  1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


หมายเหตุ
เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

Powered by MakeWebEasy.com