เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7

838 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันชีวิตและเงินออม Home

เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7
เงินครบสัญญา 190% มีเงินจ่ายคืน
ทุกสิ้นปีกรมธรรม์

รวมตลอดสัญญาสูงถึง 51% *

ผลประโยชน์ดี

  • เงินครบกำหนด สัญญา 135%*
  • คุ้มครองชีวิต ตลอดสัญญา สูงถึง 145%*
  • รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 186%*
  • รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานและสูงถึง 145%*
  • หากผู้เอาประกันภัยกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทฯ จะชำระเบี้ยประกันภัยให้จนครบ 7 ปี**
  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 70 ปี


หมายเหตุ
  • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7
  • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
  • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com