เมืองไทย วัยเก๋าคุ้มทั่วไทย

814 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันชีวิต Home

เมืองไทย วัยเก๋าคุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)
จุดเด่นของแบบประกันเมืองไทยวัยเก๋าทั่วไทย

ให้วัยเก๋าทุกภาค คุ้มแบบสุดๆ ด้วยความคุ้มครอง ชีวิตครบ ทั้งจากบาดเจ็บและเจ็บป่วย
คุ้มหลายๆ เลือกรับความคุ้มครองชีวิตทั้งจากบาดเจ็บและเจ็บป่วยสูงสุด 500,000 บาท*
คุ้มอย่างแรง รับเพิ่มเป็น 2 เท่าหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะสูงสุดถึง 1,000,000 บาท*

1. เลือกรับความคุ้มครองชีวิตจากบาดเจ็บ หรือจากเจ็บป่วย สูงสุด 500,000 บาท*
และรับเพิ่มเป็น 2 เท่ากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดถึง 1,000,000 บาท*

2. กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย 2 ปีแรก จะได้รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว
บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว และในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป
หรือมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา จะได้รับเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ แผนความคุ้มครองที่เลือก และสามารถเลือกชำระเป็นรายเดือนได้
4. ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

หมายเหตุ
*สำหรับแผน 5 ความคุ้มครองชีวิต 500,000 บาท
**เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตส่วนของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่
สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ความคุ้มครอง
1. ตารางแผนความคุ้มครอง

   
    แผนความคุ้มครอง

    ความคุ้มครอง (จำนวนเงินเอาประกัน)

แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
   
    แบบประกันภัย เมืองไทย สบายใจ 90/90
    (เพื่อผู้สูงอายุ)

30,000100,000200,000300,000500,000

2. ตารางแสดงผลประโยชน์

   
    ผลประโยชน์

ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป
   
    1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต *จาก    1.1 การเจ็บป่วย    บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ย
ประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว บวกด้วย
เงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกัน
ดังกล่าว
    บริษัทฯ จะจ่ายเงิน
เท่ากับ 100% ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
    1.2 ความบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มิใช่
    อุบัติเหตุสาธารณะ ภายใน 180 วัน
    นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
    บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ย
ประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว บวกด้วย
เงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกัน
ดังกล่าว และ100%ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
    บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับ
100% ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
    1.3 ความบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุสาธาระ
    ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุสาธารระ
    บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ย
ประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว
บวกด้วยเงินเพิ่ม 2%
ของเบี้ยประกันดังกล่าว
และ 200% ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
    บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับ
200% ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
   
    2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบ
    กำหนดสัญญาประกันภัย

    บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเพียงกรณีเดียวเท่านั้นและให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดผลบังคับ

3. หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย
1. ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย แบบประกันภัย
เมืองไทยสบายใจ 90/90(เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี

2. อายุของผู้เอาประกันภัย : 50 – 75 ปี
3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี และรายเดือน
4. การตรวจสุขภาพ : ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ
บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญา ภายในสองปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์
หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ครั้งสุดท้าย

2. กรณีผู้เอาประกันฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร ภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา
หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา


ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1. การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างการโดยเจตนา
2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง
การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจรจล
การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย เป็นต้น

 

Powered by MakeWebEasy.com